گل رخ
تاريخ : - | - | نویسنده : بابای گل رخ
گل رخ

گل رخ
رشته گوهر شکست گل رخ سیمین ذقن * برگ تمنا بریخت ، شاخ گل نسترن

Email : neda3807@gmail.com

من گل رخ هستم و در مشهد زندگی می کنم ؛ اولین دختری که بعد از 120 سال خداوند به خانواده ام عطا کرده است .[موضوع : <-PostCategory->]